Phau ntawv npaj no yog tsim rau cov niam txiv, cov saib xyuas, thiab lwm tus neeg tsev. Nws lub hom phiaj yog los txhawb kom muaj kev nkag siab zoo zog thiab kom qho kev koom muaj nuj nqis zog nyob rau hauv Qhov Kev Kawm Rau Qee Leej (IEP) tus txheej txheem. Phau ntawv npaj no yog npaj los ntawm Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv ib pawg neeg txawj ntse nrog rau cov lus txhawb ntawm cov niam txiv nyob hauv MMSD Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb Pab Neeg Tawm Tswv Yim (MMSD Special Education Advisory Council).

Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb Txoj Cai     thiab     Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb Teev Ua Lus

Kev Luj Xyuas Qhov IEP Thawj Zaug Kev Rov Luj Xyuas Dua Qhov IEP Cov Lus Neeg Ib Sij Nug
Daim Ntawv Muab Rau Niam Txiv Ua Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb Cov Nqe Lus Cov Nqe Lus Hais Txog Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb
Qhov Tsim Nyog Tau Txais Kev Kawm Tshwj Xeeb Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb --IEPs Cov Me Nyuam Thaum Yau Fab Kev Kawm Tshwj Xeeb
Feem Khiav Hauj Lwm Pab Me Nyuam Kawm Ntawv